domenica 30 novembre 2014

Quando andavamo a Condoleo

Scandale - Villa Condoleo  (Collezione privata)

Scandalese con VIP

Mary Miliè con Pippo Baudo
Con Gianni Morandi

Con Luca Laurenti

Con Franco Califano
Con i Fichi d'India

Massime e aforismi - Louis-Ferdinand Céline

Louis-Ferdinand Céline

“La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte”
....................................................

"Diventeremo fascisti perché il popolo ama il manganello"

Louis-Ferdinand Céline
Pseudonimo di Louis Ferdinand Auguste Destouches
Courbevoie (Parigi) 1894 – Meudon 1961
Scrittore, saggista e medico francese

……………………………………………..

Come molti sanno, Céline è considerato uno scrittore antisemita. L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, di origine ebraiche per ramo materno, ha detto dello scrittore:

«Non tutti quelli che, come me, leggono Céline sono antisemiti, così come non sempre chi legge Proust è omosessuale»

Nicolas Sarkozy
Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa
Parigi, 28 gennaio 1955 -
Politico e avvocato francese

Nicolas Sarkozy

domenica 23 novembre 2014

Franco Citriniti – U panaru i virdeddhi

Il centro storico di Scandale in una foto d'epoca (Archivio Aprigliano)

U PANARU I VIRDEDDHI
Na vota a giuvinama i di paisi era spartuta in duva catigorji: i contadini, i cchjù, e ri studenti, pochi e furtunati. A differenza i di duva categoriji si vidìa sulu d’estati, ppicchì i primi eranu for’a fatigari i da matin’a ra sira, e ri sicundi cionduliavanu tutt’u juornu u paisi paisi; s’avanu ripusari i da fatiga i du studio, povarieddhi!
Prima i jiri avanti, aju parrari nu pocu i di studenti.
Ppi “studenti”, tandu, s’intindivanu sulu i liceali, i ginnasiali cuntavanu pocu, ppicchì erano sempr’i menu. Puru c’u liceu durava sulu tre d’anni, e ru ginnasiu cinqui, u primu s’inchjìa d’ogni d’annu i chjù, ppicchì ddha i studenti appiddhavanu. Chiri pochi chi riuscianu a ghjiri all’università, si pirdianu i du tuttu.
I studenti i Scandali tinianu puru na speci i divisa:
A) cavuzi curti (ca iddhi chiamavanu pantaloncini): avanu d’essiri larghi e ccu ri passanti, ma senza currija, ppicchì avanu stari sutt’u jippu.
B) cammisa (ppi d’iddhi camicia): s’ava ddi purtari senza cannottiera, sbuttunata e ccu ri pizzi i da fadeddha annudati. Sa particularità era sulu i da loro. Ija, ca già i ninnu, ava dicisu i studiari, picchì i randu, ù bulìa minari a zappa (v’ aju pruvatu sulu na vota ccu ru zzapunieddhu e m’aju mpacchjatu na bott’a ra frunta i da gamba, ca m’à fattu zzoppiari ppi tre misi e m’à lassatu u signu ppi tramenti campu), era d’ancora nu quatrarieddu quandu, nu juornu, sorma a randa s’ava d’arrizzicatu a mm’annudari i pizzi i da fadeddha. Anima i da madosca! nu studenti mi stava manciandu vivu e l’autri, stizzati, ca li dunavanu ragiuni; e siccomi l’ava mandatu dirittu dirittu a ru cucinaru, m’ava d’assecutatu ppi tutt’a Coddha, i du barru i Piertru i Girda fin’a ra casa mija, dduvi n’aspittava ra mamma, ca l’ava d’amminazzatu i l’affraccari na copanata a ra capu ccu ru vetti i da scupa si sulu mi tuccava ccu nu jiritu.
C) i zuocculi i lignu, ca, cumi si dicìa da ru paisi, ava ppurtatu ppi ra prima vota a Scandali Pantu i Pasquali u mbastaru: i strascinavanu locchi locchi u paisi paisi e, cum’i camapneddhi i di zimbari, si sintianu i luntanu.
Ogni tantu, ppi nnu ssi fari piari i picundria, armavanu, a sir’a ru friscu, na partita i palloni. Ija mi l’arricuordu chiddhi partiti, e m’arricuordu puru i paroli d’inglese c’accumpagnavanu i partiti; vi vuogghju prima fari nutari ca tandu si studiava sul’u francesi.
Na partita, pua, mi l’arricuordu chjù ddi l’autri. V’assistìa nu contadinu, ca era da ra casa ppicchì s’ava tagghjatu duva jiriti ccu ra facigghja, era d’assittatu vicin’a mmija.
I studenti scandalisi jucavanu contr’i studenti santamarisi e pirdianu a ra bbona. I spettatori eranu arraggiati ccu l’arbitru, e d’ogni bota ca i jocaturi nuostri piavanu a palla, ancunu gridava: - Arbitru, duvi l’a’ l’uocchji? Chirddhu ù d’era n’offisaid. -
Oppuri: - Arbitru fitusu, u vo’ dunari o no su pènalti? -
O mbeci: - Arbitru disgraziatu, ma ù ru vi’ c’u terzinu desrtu i Santumaguru quand’usa ru techil è pieju i na stragula? -
Ma l’arbitru ù lli dav’adienza mancu ppi nnenti, ù ri carculava, mancu quandu ricugghjìa d’ancunu sciuoddhu o ancuna maliparola.
Chiru povaru cuntadinu, ch’era d’assittatu vicinu a mmija, quandu sintìa chiddhi strani paroli, facìa signi ccu ra capu, ccu ri spaddi e ccu ri manu, cumi ppi diri: “Ma cchi cacchju stanu smammandu chisti dduocu?”.
A nu certu puntu, u studenti, ch’era d’assittatu d’avanti a mmija, s’izà e purtà ri mani a ra vucca: - Hoi cosa fitusa i d’arbitru, chistu la dari, è nu corner. –
U contadinu s’izà pur’iddhu e tuccà ccu na manu a spaddha i du studenti c’ava gridatu:
- Subra chistu tieni propriu ragiuni, e mmo ti fazzu a bidiri si chiru fitusu ca fuja d’ammienzu u campu, ca mi para nnu taguru ccu ra musca, mi duna d’adienza. –
Allargà ri gambi, si misa ra manu destra vicinu a vucca e rapirì ri gorgi:
- Hahu, arbitru, armenu nu cuornu u po’ dunari, ppicchì tieni chjù corna tu ca nu panaru chjinu chjinu i virdeddhi. -
L’arbitru, appena sintì chiddhi paroli, jittà ru frischiettu nterra e ncignà da fujìri mbierz’u contadinu, ca si vutà di spaddhi e si ndi jì locchi locchi.
All’intrasatta successa ru finimundu: i jocaturi s’aggaddhavanu intr’u campu e ssi ndi dunavanu i santa ragiuni, i spettaturi scandalisi si scambiavanu vajaneddha frisca ccu ri spettaturi santamarisi, e duva o tre studenti avanu piatu l’arbitru e ttu stavanu cunzandu a ri frisculi.
Ija, appen’ava bistu a malaparata, m’ava d’izatu e m’ava d’abbicinatu a ru contadinu. Quandu arrivammu fora i da zona i periculu, iddhu si vutà mbierz’u campu i palloni e scotulà ra capu nu paru i voti. Pua mi guardà d’intra l’uocchi:
- E menu mali ca su’ studenti. – Si girà e cuntinuammu a ccaminari. Doppu na decina i passi si firmà: - Ma… puru tu si studenti? – Ancora no, ma cci vuogghju divintari.
Mi misa na manu subr’a spaddha e ccu fari prioccupatu: - Povarieddhu a ttija, s’a’ fari sa fini!


LEZIONE CONCERTO DI BASSO ELETTRICO


LEZIONE CONCERTO DI BASSO ELETTRICO
Esecuzione diretta dal Maestro "CRISTIAN PIPERIS"

Lo scopo della lezione-concerto è quello di promuovere uno strumento (il Basso elettrico) che ha rappresentato una radicale svolta nel panorama musicale, fornendo alla sezione accompagnamento dei complessi uno strumento facilmente trasportabile, amplificabile e più semplice da suonare rispetto al contrabbasso.


Scandale Calcio

Foto By Ros 2014Massime e aforismi - Leopold Fetchtner “I liquori ti uccidono lentamente. Ma chi ha fretta ?”


Leopold Fetchtner

Comico statunitense - Vive e lavora a New York

domenica 16 novembre 2014

Scandale - Dati del 1930,1936,1947

Adunata fascista a Scandale nel 1940 in una foto dell’Archivio Aprigliano

COMUNE DI SCANDALE
POPOLAZIONE RESIDENTE 1936

Altitudine     Superficie ....Densità     Abitanti     In complesso     Delle case sparse
345 m.s.m.     5040 Ha        43 Km²      2171       M. 1065 – F. 1106               80

DATI CENSIMENTO ZOOTECNICO DEL 19 MARZO 1930
POSSESSORI – CAVALLI – ASINI – BOVINI – SUINI – OVINI – CAPRINI - SUINI
          214                 141           196          395         416       8385        1185           66

DATI CENSIMENTO ZOOTECNICO DEL 31 DCEMBRE 1947
BOVINI – EQUINI - SUINI – OVINI – CAPRINI 
     424          326         173       8741        1245

CENSIMENTO 1936
Popolazione presente secondo le categorie di attività economiche

Agricoltura caccia e pesca                                            757
Industria                                                                         128
Trasporto                                                                         8
Commercio, Credito                                                       60
Liberi Professionisti e addetti al Culto                           6
Amministrazione pubblica                                            13
Economia domestica                                                     17

NUMERO DELLE PROPRIETÀ CON REDDITO IMPONIBILE IN LIRE
fino a 100 lire                                  97
da 100 a 400                                   162
da 400 a 1000                                 47
da 1000 a 2000                               10
da 2000 a 5000                               15
da 5000 a 10.000                            12
da 10.000 a 20.000                          5
da 20.000 a 40.000                          6
da 40.000 a 100.000                        2
da 100.000 a 200.000                      2
oltre i 200.000                                 1

Giuseppe Brasacchio, Nuovi orizzonti dell’agricoltura crotonese, La Tipo Meccanica, Catanzaro 1950


Calabria "ieri"

Catanzaro - Lido Copanello nel 1955

Crotone in una foto d'epoca pubblicata da Franco Michele Greco

Marina di Gioiosa Ionica negli anni Settanta - Foto di Totò Imperitura

SILA - Silvana Mansio nel 1951 - Foto di Salvatore Nocella

Massime e aforismi - Edouard Bourdet

Edouard Bourdet

“Bisogna scegliere nella vita tra il guadagnare denaro e lo spenderlo. Non si ha il tempo per fare tutt’e due le cose”

Edouard Bourdet
Saint-Germain-en-Laye 1887 – Parigi 1945
Drammaturgo e giornalista francese


domenica 9 novembre 2014

4 Novembre di "ieri" - 4 Novembre di oggi

Scandale - Si porta la corona al Monumento ai Caduti (foto Archivio Aprigliano)

Monumento ai Caduti di Scandale,  4  Novembre 2014 - Foto con articolo del sito Il Cirotano

Piazza Don Renato Cosentini – Viale Gino Scalise

Scandale - Villa Condoleo 

Piazza Don Renato Cosentini – Viale Gino Scalise
Qualcuno, leggevo su Facebook, vorrebbe dedicare Piazza Condoleo a Gino Scalise, ancor prima la si voleva dedicare a Don Renato. Non so quanti di voi saranno d’accordo, ma la mia piccola proposta sarebbe di dedicare la piazza davanti a Condoleo (foto sopra) a Don Renato, perché lui è il fondatore di Villa Condoleo. Il viale che da via Nazionale arriva lì (foto sopra) si potrebbe dedicare a Gino Scalise. In alternativa gli si potrebbe dedicare il piazzale davanti la scuola elementare, vicino a casa sua. In poche parole, penso che il piazzale davanti alla chiesa di Condoleo dovrebbe rimanere così: piazza Condoleo o piazza Santa Maria di Condoleo; mettere il nome di una persona, non mi sembra una buona scelta. Comunque, se non si trova un accordo, si può sempre fare una piccola assemblea per sentire cosa ne pensa la popolazione.


E Pier Paolo Pasolini disse...

Pasolini in una foto pubblicata dal Corriere

“Io so che chi pretende la libertà,
poi non sa che farsene”

PIER PAOLO PASOLINI
Bologna 1922 – Roma 1975
Scrittore e regista cinematografico


domenica 2 novembre 2014

Scandale - Foto del 4 novembre 2013

Monumento ai Caduti di Scandale
Scandale - 4 novembre 2013


Grande Guerra - Scandale apre commemorazioni del centenario

Foto del Convegno

Grande Guerra, Scandale apre commemorazioni del centenario
Interessante convegno e particolare mostra con pezzi autentici del periodo 1914-1918

SCANDALE lunedì 27 ottobre 2014
Il comune di Scandale è il primo comune della provincia di Crotone – in anticipo anche sul comune capoluogo – ad avere aperto le commemorazioni del centenario della Grande Guerra (1914-1918/2014-2018). Il 21 ottobre si è tenuto presso la sala consiliare del locale palazzo comunale il convegno dal titolo: “Dal Risorgimento alla Grande Guerra – i valori di ieri per l’Italia del III millennio”. La sala comunale è stata allestita con una esposizione museale di bandiere con lo stemma di Casa Savoia e dell’Anvg, e di “pezzi autentici” del periodo 1914-1918: divise e buffetterie, elmetti, attrezzi da campo, sia italiani che tedeschi, di proprietà del collezionista Maurizio Trivieri, di Scandale, socio dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra che ha organizzato l’incontro unitamente all’amministrazione comunale di Scandale guidata dal sindaco Iginio Pingitore. Il convegno si è aperto coi saluti del sindaco, mentre i relatori sono stati il professor Franco Severini Giordano, scrittore e preside emerito del prestigioso Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina, ed il dottor Claudio Pirillo, delegato provinciale dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra.

Presenti in sala, il sindaco di San Mauro Marchesato, avv. Carmine Barbuto, il presidente del Lions Club Crotone-Marchesato, avvocato Giuseppe Barbuto, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Scandale, professoressa Giovanna Caratozzolo. Le relazioni sono state intervallate dall’”inno nazionale”, dalla “leggenda del Piave”, da “addio, mia bella addio”, suonate dal gruppo musicale dell’istituto comprensivo-scuola media statale di Scandale. Folta e sentita la partecipazione popolare, plaudente le relazioni e l’esecuzione musicale dei canti. Un momento di memoria condivisa e di partecipazione gioiosa e commossa, ad un tempo, nel ricordo degli eroi patrii immolatisi per la definitiva unita’ territoriale della nazione. Alla chiusura del convegno, vero incontro di popolo come da programma - e che non ha sofferto per l’assenza delle autorità provinciali o di altre associazioni d’arma, pur invitate – è seguito un breve momento conviviale offerto dal sindaco di Scandale, dr. Pingitore, con una simpatica ed appropriata torta tricolore e spumante rigorosamente italiano.

Mostra di Maurizio Trivieri


Articolo e foto del sito  Il Cirotano


sabato 1 novembre 2014

Come eravamo

Foto di Antonio Valente pubblicate dal sito di Cesare Grisi