domenica 23 novembre 2014

Franco Citriniti – U panaru i virdeddhi

Il centro storico di Scandale in una foto d'epoca (Archivio Aprigliano)

U PANARU I VIRDEDDHI
Na vota a giuvinama i di paisi era spartuta in duva catigorji: i contadini, i cchjù, e ri studenti, pochi e furtunati. A differenza i di duva categoriji si vidìa sulu d’estati, ppicchì i primi eranu for’a fatigari i da matin’a ra sira, e ri sicundi cionduliavanu tutt’u juornu u paisi paisi; s’avanu ripusari i da fatiga i du studio, povarieddhi!
Prima i jiri avanti, aju parrari nu pocu i di studenti.
Ppi “studenti”, tandu, s’intindivanu sulu i liceali, i ginnasiali cuntavanu pocu, ppicchì erano sempr’i menu. Puru c’u liceu durava sulu tre d’anni, e ru ginnasiu cinqui, u primu s’inchjìa d’ogni d’annu i chjù, ppicchì ddha i studenti appiddhavanu. Chiri pochi chi riuscianu a ghjiri all’università, si pirdianu i du tuttu.
I studenti i Scandali tinianu puru na speci i divisa:
A) cavuzi curti (ca iddhi chiamavanu pantaloncini): avanu d’essiri larghi e ccu ri passanti, ma senza currija, ppicchì avanu stari sutt’u jippu.
B) cammisa (ppi d’iddhi camicia): s’ava ddi purtari senza cannottiera, sbuttunata e ccu ri pizzi i da fadeddha annudati. Sa particularità era sulu i da loro. Ija, ca già i ninnu, ava dicisu i studiari, picchì i randu, ù bulìa minari a zappa (v’ aju pruvatu sulu na vota ccu ru zzapunieddhu e m’aju mpacchjatu na bott’a ra frunta i da gamba, ca m’à fattu zzoppiari ppi tre misi e m’à lassatu u signu ppi tramenti campu), era d’ancora nu quatrarieddu quandu, nu juornu, sorma a randa s’ava d’arrizzicatu a mm’annudari i pizzi i da fadeddha. Anima i da madosca! nu studenti mi stava manciandu vivu e l’autri, stizzati, ca li dunavanu ragiuni; e siccomi l’ava mandatu dirittu dirittu a ru cucinaru, m’ava d’assecutatu ppi tutt’a Coddha, i du barru i Piertru i Girda fin’a ra casa mija, dduvi n’aspittava ra mamma, ca l’ava d’amminazzatu i l’affraccari na copanata a ra capu ccu ru vetti i da scupa si sulu mi tuccava ccu nu jiritu.
C) i zuocculi i lignu, ca, cumi si dicìa da ru paisi, ava ppurtatu ppi ra prima vota a Scandali Pantu i Pasquali u mbastaru: i strascinavanu locchi locchi u paisi paisi e, cum’i camapneddhi i di zimbari, si sintianu i luntanu.
Ogni tantu, ppi nnu ssi fari piari i picundria, armavanu, a sir’a ru friscu, na partita i palloni. Ija mi l’arricuordu chiddhi partiti, e m’arricuordu puru i paroli d’inglese c’accumpagnavanu i partiti; vi vuogghju prima fari nutari ca tandu si studiava sul’u francesi.
Na partita, pua, mi l’arricuordu chjù ddi l’autri. V’assistìa nu contadinu, ca era da ra casa ppicchì s’ava tagghjatu duva jiriti ccu ra facigghja, era d’assittatu vicin’a mmija.
I studenti scandalisi jucavanu contr’i studenti santamarisi e pirdianu a ra bbona. I spettatori eranu arraggiati ccu l’arbitru, e d’ogni bota ca i jocaturi nuostri piavanu a palla, ancunu gridava: - Arbitru, duvi l’a’ l’uocchji? Chirddhu ù d’era n’offisaid. -
Oppuri: - Arbitru fitusu, u vo’ dunari o no su pènalti? -
O mbeci: - Arbitru disgraziatu, ma ù ru vi’ c’u terzinu desrtu i Santumaguru quand’usa ru techil è pieju i na stragula? -
Ma l’arbitru ù lli dav’adienza mancu ppi nnenti, ù ri carculava, mancu quandu ricugghjìa d’ancunu sciuoddhu o ancuna maliparola.
Chiru povaru cuntadinu, ch’era d’assittatu vicinu a mmija, quandu sintìa chiddhi strani paroli, facìa signi ccu ra capu, ccu ri spaddi e ccu ri manu, cumi ppi diri: “Ma cchi cacchju stanu smammandu chisti dduocu?”.
A nu certu puntu, u studenti, ch’era d’assittatu d’avanti a mmija, s’izà e purtà ri mani a ra vucca: - Hoi cosa fitusa i d’arbitru, chistu la dari, è nu corner. –
U contadinu s’izà pur’iddhu e tuccà ccu na manu a spaddha i du studenti c’ava gridatu:
- Subra chistu tieni propriu ragiuni, e mmo ti fazzu a bidiri si chiru fitusu ca fuja d’ammienzu u campu, ca mi para nnu taguru ccu ra musca, mi duna d’adienza. –
Allargà ri gambi, si misa ra manu destra vicinu a vucca e rapirì ri gorgi:
- Hahu, arbitru, armenu nu cuornu u po’ dunari, ppicchì tieni chjù corna tu ca nu panaru chjinu chjinu i virdeddhi. -
L’arbitru, appena sintì chiddhi paroli, jittà ru frischiettu nterra e ncignà da fujìri mbierz’u contadinu, ca si vutà di spaddhi e si ndi jì locchi locchi.
All’intrasatta successa ru finimundu: i jocaturi s’aggaddhavanu intr’u campu e ssi ndi dunavanu i santa ragiuni, i spettaturi scandalisi si scambiavanu vajaneddha frisca ccu ri spettaturi santamarisi, e duva o tre studenti avanu piatu l’arbitru e ttu stavanu cunzandu a ri frisculi.
Ija, appen’ava bistu a malaparata, m’ava d’izatu e m’ava d’abbicinatu a ru contadinu. Quandu arrivammu fora i da zona i periculu, iddhu si vutà mbierz’u campu i palloni e scotulà ra capu nu paru i voti. Pua mi guardà d’intra l’uocchi:
- E menu mali ca su’ studenti. – Si girà e cuntinuammu a ccaminari. Doppu na decina i passi si firmà: - Ma… puru tu si studenti? – Ancora no, ma cci vuogghju divintari.
Mi misa na manu subr’a spaddha e ccu fari prioccupatu: - Povarieddhu a ttija, s’a’ fari sa fini!


LEZIONE CONCERTO DI BASSO ELETTRICO


LEZIONE CONCERTO DI BASSO ELETTRICO
Esecuzione diretta dal Maestro "CRISTIAN PIPERIS"

Lo scopo della lezione-concerto è quello di promuovere uno strumento (il Basso elettrico) che ha rappresentato una radicale svolta nel panorama musicale, fornendo alla sezione accompagnamento dei complessi uno strumento facilmente trasportabile, amplificabile e più semplice da suonare rispetto al contrabbasso.


Scandale Calcio

Foto By Ros 2014Massime e aforismi - Leopold Fetchtner “I liquori ti uccidono lentamente. Ma chi ha fretta ?”


Leopold Fetchtner

Comico statunitense - Vive e lavora a New York

domenica 16 novembre 2014

Scandale - Dati del 1930,1936,1947

Adunata fascista a Scandale nel 1940 in una foto dell’Archivio Aprigliano

COMUNE DI SCANDALE
POPOLAZIONE RESIDENTE 1936

Altitudine     Superficie ....Densità     Abitanti     In complesso     Delle case sparse
345 m.s.m.     5040 Ha        43 Km²      2171       M. 1065 – F. 1106               80

DATI CENSIMENTO ZOOTECNICO DEL 19 MARZO 1930
POSSESSORI – CAVALLI – ASINI – BOVINI – SUINI – OVINI – CAPRINI - SUINI
          214                 141           196          395         416       8385        1185           66

DATI CENSIMENTO ZOOTECNICO DEL 31 DCEMBRE 1947
BOVINI – EQUINI - SUINI – OVINI – CAPRINI 
     424          326         173       8741        1245

CENSIMENTO 1936
Popolazione presente secondo le categorie di attività economiche

Agricoltura caccia e pesca                                            757
Industria                                                                         128
Trasporto                                                                         8
Commercio, Credito                                                       60
Liberi Professionisti e addetti al Culto                           6
Amministrazione pubblica                                            13
Economia domestica                                                     17

NUMERO DELLE PROPRIETÀ CON REDDITO IMPONIBILE IN LIRE
fino a 100 lire                                  97
da 100 a 400                                   162
da 400 a 1000                                 47
da 1000 a 2000                               10
da 2000 a 5000                               15
da 5000 a 10.000                            12
da 10.000 a 20.000                          5
da 20.000 a 40.000                          6
da 40.000 a 100.000                        2
da 100.000 a 200.000                      2
oltre i 200.000                                 1

Giuseppe Brasacchio, Nuovi orizzonti dell’agricoltura crotonese, La Tipo Meccanica, Catanzaro 1950


Calabria "ieri"

Catanzaro - Lido Copanello nel 1955

Crotone in una foto d'epoca pubblicata da Franco Michele Greco

Marina di Gioiosa Ionica negli anni Settanta - Foto di Totò Imperitura

SILA - Silvana Mansio nel 1951 - Foto di Salvatore Nocella

Massime e aforismi - Edouard Bourdet

Edouard Bourdet

“Bisogna scegliere nella vita tra il guadagnare denaro e lo spenderlo. Non si ha il tempo per fare tutt’e due le cose”

Edouard Bourdet
Saint-Germain-en-Laye 1887 – Parigi 1945
Drammaturgo e giornalista francese